Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за Втори пешеходен мост в Южния парк

Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия. На второ и трето място са класирани съответно „Мио дизайн“ ООД, представлявано от арх. Орлин Давчев и „Андонов и синове дизайн“ ООД, представляван от арх. […]

Boele Architects from the Czech Republic win the international competition for a new pedestrian bridge in Sofia’s South Park

The winner of the open international competition for the conceptual design of a pedestrianbridge over South Park in Sofia has been announced. Boele Architects from the Czech Republic were selected by the international jury, which convened at the offices of the Contracting Authority – Sofia Municipality’s Department of Architecture and Urban Planning. The second and […]

Extension of the deadline for participation in the competition

Requests to extend the deadline for submission of conceptual proposals in the competition were received by the Department of Architecture and Urban Planning of Sofia Municipality. Taking those into consideration, we hereby inform all participants that the deadline for participation has been changed as follows: – for submission of competition proposals to the office of […]

Удължаване на срока за участие в конкурса за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“

В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община постъпиха искания за удължаване на срока за предаване на идейните проекти в конкурса. В тази връзка уведомяваме всички участници, че е променен крайният срок за участие: за предаване на конкурсните проекти в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5 – 03.10.2022 г., […]

Промени в конкурса за нов пешеходен мост в Южния парк

В Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” е получено писмо от председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, в което е отправено искане за промяна в условията обявения открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет:Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. След разглеждане на изложеното в […]

Changes to the competition for a new pedestrian bridge in South Park

Sofia Municipality – Department of Architecture and Urban Planning received a letter from the Chairman of the Board of Directors of the Chamber of Architects in Bulgaria. The letter included a request to change the conditions of the announced open international competition for a conceptual design under the Public Procurement Act with the subject: Pedestrian […]

Competition for a new pedestrian bridge in South Park

Sofia Municipality – Department of Architecture and Urban Planning is announcing an open international competition under the Public Procurement Act for a conceptual design of a new pedestrian bridge over Byala Cherkva Street.   The conceptual design should offer a spatial solution for a new pedestrian link, which would form a natural connection between the […]